BITEFIGT - Info

Stránka věnovaná hře bitefight a všemu, co s ní souvisí :).

Z diskuze...

Kalendář

Pravidla Hry

PRAVIDLA HRY BITEFIGHT.CZ 

§1 Účty 

I. Sdílení účtů 
Sdílení účtů je zakázáno. Za jeden účet smí hrát pouze jeden uživatel. Pokud jeden počítač /IP adresu/ sdílí více hráčů, mají Povinnost toto ohlásit svému GO. Pakliže tak neučiní, účty budou zablokovány bez varování. Zastupování herní postavy jiným hráčem je zcela zakázáno a bude posuzováno jako multiusing. Výjimku nemůže udělit ani Game Operátor daného serveru. Oznámení o sdílení IP adresy sdělte svému GO prostřednictvím e-mailu , ticket systému nebo PM na fóru - na sdílení v popise charakteristiky nebude brán zřetel ! 

nově: Hráči kteří budou chtít nahlásit sdílení IP nejdříve založí 1 účet, poté napíši GO pro daný server o svolení založení dalšího účtu. 

II. Více účtů (Mulťáctví, Multiusing) 
Každý uživatel je oprávněn využívat pouze jeden herní účet na jednom herním serveru. Pokud budete využívat účtů více, budou Vám všechny účty bez varování trvale zablokovány. Pokud se připojujete ze školy, internet caffe, herny nebo jiné veřejné sítě, je nutné, abyste to mohli dokázat. 
Využívání proxy serverů a jiných nástrojů pro změnu IP adres je přísně zakázáno. 
V případě, že Vám byly zablokovány účty na serveru pro multi a Vy si na tom samém serveru založíte další účet, je toto jednání stále posuzováno jako multiusing. 

 
III. Darování účtů 
Výměna účtů je zakázána! Povoleno je pouze účet darovat podle následujícího postupu: 
- hráč, který si přeje darovat svůj účet, napíše na fórum do sekce k tomu určené (Tohle platí vždy! Vyjímka je pouze když hráč, který chce darovat účet má perm ban na foru. V tom případě požádá přes ticket systém svého SGO o vložení vlákna na forum za něj) 
- uvede link na postavu, kterou má v úmyslu darovat, 
- pokud je nový majitel předem vybrán, dárce uvede i nick nového majitele, 
- pokud se v darovacím threadu přihlásí zájemce a je vybrán majitelem účtu písemným sdělením v darovacím threadu oba kontaktují SGO serveru, na kterém se účet nachází, 
- původní majitel je povinen vymazat všechny své poznámky a zprávy, 
- původní majitel dále napíše SGO serveru, komu účet daruje a sdělí heslo k tomuto účtu, které SGO ověří a povolí darování účtu, 
SGO předá heslo novému majiteli, jehož povinností je změnit staré heslo a aktivační e-mail, 
- Moderátoři poté zamknou thread na fóru a tímto darování končí. 
Nejsou přípustné jakékoliv podmínky darování; vždy se jedná o darování bezpodmínečné a bez nároku na vrácení účtu zpět. Pokud nebude dodržen výše popsaný postup a pojme-li herní obsluha podezření z machinace s účty, má právo účet zablokovat. 
Jeden herní účet nesmí změnit majitele častěji než 1x za 31 dní. 
Nově: účet lze převzít maximálně 3x na daném servru 
Od 1.12.2009 bude možno mít darování na foru umístěno max.14 dní.Pokud do té doby nebude účet předán novému majiteli ,bude darování odstraněno a považováno jako nezveřejněné a tudíž jako by se nekonalo.14 dní je dostatečně dlouhá doba k uskutečnění záměru jak ze strany usera,tak i ze strany SGO. 

IV. Zákaz zpeněžení 
Bez písemného souhlasu provozovatele není uživateli dovoleno uzavírat s třetími stranami smlouvy o přenosu, využívání nebo předání účtu a příslušných přihlašovacích údajů. Zejména je výslovně zakázáno prodávání účtu nebo jejich jiné zhodnocování. To se vztahuje rovněž na prodej a zhodnocování přihlašovacích údajů, uživatelských práv, kontaktu s nabídkou odprodeje a podobných formulací, které slouží k obcházení tohoto pravidla. Nepovolený odprodej, zhodnocování, kopírování, rozšiřování, rozmnožování nebo jiné porušení práv provozovatele budou stíhány podle platných právních norem. 

V. Zákaz obchodu s kameny 
Je zakázáno komukoliv sdělovat "SMS kód a telefonní čísla" pro objednání ďábelských kamenů. Rovněž jsou zakázány jakékoliv obchody s ďábelskými kameny, obzvláště nabízení "ochrany" nebo vstup do klanu pouze za určitý počet kamenů. 

VI. Předání mistra klanu 
Je-li natrvalo zablokován mistr klanu, může administrátor klanu nebo jiný člen klanu (pokud neexistuje nezablokovaný administrátor) požádat GO příslušného serveru o předání mistrovství. Rovněž tak je možno požádat o předání mistrovství, pokud současný mistr neprojevil aktivitu za poslední 2 měsíce. 

VII. Heslo k hernímu účtu 
Je povinností každého hráče mít ke svému účtu dostatečně bezpečné heslo. Sdělování hesla k hernímu účtu je zakázáno - výjimku tvoří pouze členové herního teamu. Herní obsluha nebude řešit případy krádeží účtů, které obsahovaly příliš jednoduché heslo odporující zásadám bezpečnosti na Internetu. Za bezpečné heslo není, mimo jiné, považováno heslo shodné se jménem postavy nebo heslo kratší 6ti znaků. 

§2 Využívání bugů hry 

Využívání chyb hry, chyby v naprogramování BiteFight a jiné nedovolené zvýhodňování, je zakázáno. Každý hráč je povinen bug ihned po nalezení ohlásit; stejně tak je povinen ohlásit i podezření na někoho, kdo využívá bugy hry. 

§3 Zásahy do herní technologie 

Využívání programů a scriptů (i jakýchkoliv jiných nástrojů způsobujících nadměrné vytížení serveru nebo databáze) je přísně zakázáno. Jejich využívání bude hodnoceno jako snaha poškodit server nebo znepříjemnit hraní ostatním hráčům. 

§4 Vydírání / Vulgarismy 

I. Vydírání 
Jakékoliv vydírání, ať ve hře či v reálném životě, diskriminace a jiné nezákonné činnosti a omezování jsou zakázány. 

II. Vulgarismy 
Je zakázáno posílat komukoliv urážlivé či vulgární zprávy, případně zprávy ponižující lidskou důstojnost. U posuzování vulgárnosti výrazů vždy záleží na významu, nikoliv přesné formulaci (to znamená, že i "hvězdičkové" a podobné výrazy jsou stále vulgární). 

III. Vulgarismy v názvech 
Herní účty, které budou obsahovat vulgární, urážlivá slova, rasismus nebo propagovat drogy v názvu, budou IHNED a bez předchozího varování přejmenovány. 
U posuzování vulgárnosti výrazů vždy záleží na významu, nikoliv přesné formulaci (to znamená, že i "hvězdičkové" a podobné výrazy jsou stále vulgární). 
Pokud bude aliance (klan) ve svém názvu, zkratce či popisu obsahovat vulgární či urážlivá slova (texty), může být bez varování rozpuštěna a její majetek propadne. Za porušení tohoto pravidla bude odpovědný mistr klanu. 

Rovněž je přísně zakázáno vytvářet herní postavy s názvem, který je shodný nebo podobný a nebo obsahuje jméno (či podobu jména) člena týmu BiteFight (GO, SGO, GA nebo moderátora fóra, supermoderátora fóra, BA). Takovéto postavy mohou být bez předchozího varování trvale zablokovány. 
V případě, že hráč používá nick shodný s nickem herní obsluhy, bude rozhodovat datum aktivace herního účtu. Pokud bude hráč používat nick shodný nebo podobný s nickem herní obsluhy, budiž po dohodě řešeno individuelně. 

§5 Popis postavy (charakteristika), popis klanu, zveřejňování soukromých zpráv 

I. 
Charakteristika herní postavy nesmí obsahovat urážky, rasismus, nepovolené odkazy a propagaci drog v jakékoliv formě, tedy: 
Je zakázáno v popisech postav jakkoliv urážet či jinak nevhodně napadat jiné hráče (včetně urážlivého odkazu na profil jiného hráče), umisťovat odkazy na stránky, jenž propagují jakýkokoliv pornografický materiál, dále umisťovat obrázky typu ASCII art značící urážky, rasismus, propagaci drog (sem spadá např. i obrázek listu marihuany), či obrázky jinak nevhodného chararakteru (např. obrázek se vztyčeným prostředníkem, apod.) Dále odkazy typu ctrl + w, alt + F4 nebo příliš dlouhá (široká) charakteristika. 

II. 
Na popis klanu se vztahují stejné podmínky, které jsou určeny pro popis charakteristiky herní postavy. Za popis klanu je odpovědný jeho mistr.


III.
Osobní zprávy (IRC log / PN / PM) a maily, které nejsou výslovně schváleny od autora ke zveřejnění, nesmí být zveřejněny ani poskytnuty třetím osobám. Po zveřejnění těchto zpráv v popisu klanu nebo popisu charakteristiky je GO oprávněn popis smazat a účet zabanovat nejméně po dobu 3 dnů ( dále v závislosti na závažnosti )


§6 Agrese 

I. Definice/Omezení 
Více jak 5 útoků (to znamená 6 a více) na jednoho hráče za kalendářní den (00:00 až 23:59) je hodnoceno jako agrese (bashing) a nebude tolerována. Do tohoto omezení se započítávají i útoky s pomocníky (tedy součet normálních útoků i útoků s pomocníky).


(Útoky v domě bolesti se do bashingu nezapočítávají, protože jsou náhodné!!)


II. Vyjímka = VÁLKY 
2 klany se mohou domluvit a vyhlásit si válku, kdy nebude platit pravidlo basching. 

-Mistři obou klanu nahlási minimálně 48 hodin předem přes ticket systém,že mezi sebou budou válčit v dohodnutý čas, počkají na schválení GO. 

Válka bude probíhat jeden kalendářní den, poté bude opět platit pouze 5 útoku za kalendářní den. 
- oba klany musí mít velikost skrýše alespoň 5 a musí mit minimálně 5 členu. 

§7 Jiné prohřešky 

Jakékoliv jednání nebo projevy ve hře, případně jednání či projevy s hrou související, které bude členem BF týmu shledáno v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, bude potrestáno v souladu s Výčtem postihů, který je součástí Herních pravidel. Je v zájmu ostatních hráčů, kteří se s výše uvedeným jednáním setkají, aby věc oznámili příslušnému Operátorovi hry. 

§8 Změna rozhodnutí 

Rozhodnutí herního operátora zodpovědného za daný BiteFight server může být (vyjma jeho samotného) změněno pouze SuperGameOperátorem, případně Game Adminem. 

§9 Náhrada 

I. 
Pokud je hráč znevýhodněn chybou programátorů nebo chybou herních operátorů, nemá standardně právo na navrácení postavy do původního stavu (backup). 

II. 
Hráč se může na rozhodnutí game operátora odvolat tak, že kontaktuje Super Game Operátora nebo dále Game Admina. 

§10 Vyloučení ze hry 

Jakékoliv porušení těchto pravidel může vést k blokaci účtu nebo vyloučení ze hry. V závislosti na závažnosti Vašeho přestupku proti pravidlům můžete být potrestáni na všech BiteFight serverech a je možné i zamezení vstupu na oficiální fórum nebo IRC kanály. 

§11 Hlavní provozní podmínky 

Hráči, kteří nemohou souhlasit s hlavními provozními podmínkami BiteFight kvůli jejich národnosti, věku nebo dalším důvodům, budou seznámeni s hlavními provozními podmínkami pomocí vnitřního překladu pravidel dodatečně. Touto cestou není ustanoveno žádné legální spojení mezi hráčem a hlavními provozními podmínkami, avšak stejnou pozici pro všechny hráče tvoří dosažený trest za způsobené problémy. Hra je česká a jazyk v ní je rovněž český. Pokud hráč obdrží ve hře cizojazyčnou zprávu a bude si stěžovat, může autor zprávy dostat až ban. 
Výjimkou je zpráva ve slovenštině a angličtině. 

Je zakázáno rozesílat zprávy pobízející hráče k registraci na stránky jiné společnosti (třeba pod záminkou zisku herních výhod jako jsou Ďábelské kameny). Tento zákaz se vztahuje i na charakteristiky hráčů/klanů (je bráno jako hromadné rozesílání). Obvyklým následkem za porušení tohoto pravidla je 14 denní ban. (Toto pravidlo se nevztahuje pouze na produkty společnosti Gameforge). 

§12 Změna herních pravidel 

Herní pravidla se standardně nemění, ale BiteFight tým si rezervuje právo na změnu pravidel.

 
Doufám, že se vám zde líbilo a že jste našli, co jste hledali.